REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W ZABRZU HELENCE

Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku naszych zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 

I. Przepisy ogólne

1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Zabrzu Helence z siedzibą przy ul. dr H. Jordana 84.

2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace wyznaczony pracownik parafii.

3. Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • Usługi kamieniarskie – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka lub miejsca pochówku.
 • Dysponent grobu – rozumie się przez to osobę, która uiściła należną opłatę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu, w imieniu osób posiadających prawo do grobu.
 • Prawo do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.
 • Prawo do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

4. Zarządca cmentarza jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się Dysponentów grobów.

5. Zarządca cmentarza wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu. Wobec osób niestosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

6. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:

 • pogrzeb,
 • budowa nowego pomnika,
 • generalny remont pomnika np. wymiana płyty,
 • ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

7. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

8. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać wyłącznie u Zarządcy cmentarza w Kancelarii Parafialnej. Wszelkie informacje dotyczące pogrzebu zamieszczone są w zakładce „duszpasterstwo/pogrzeb” na stronie internetowej parafii. ▶ [kliknij tutaj]

9. Na cmentarzu parafialnym rozróżnia się następujące rodzaje grobów:

 • ziemny:
  • pojedynczy na trumnę,
  • głębinowy na trumnę,
  • na urnę.

10. Szczegółowe przepisy na temat urządzania grobów, ich rozmieszczenia i minimalnych wymiarów zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 Nr 48 poz. 284)

11. Na cmentarzu parafialnym przygotowuje się groby, o których mowa w pkt 9 przepisów ogólnych, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty obejmującej wykopanie, zasypanie i uporządkowanie grobu po zasypaniu.

12. Jeżeli zmarły ma być pochowany w urnie, możliwy jest pochówek tylko w urnie ekologicznej (biodegradowalnej).

13. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 27 września 2021 r. - §6).

 

II. Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat

1. Każdy grób powinien mieć Dysponenta.

2. Osoba uprawniona zawiera z Zarządcą cmentarza umowę określającą prawo do grobu, jego rodzaj i położenie, należną opłatę i wskazującą Dysponenta grobu.

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do grobu jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione Dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.

4. W przypadku śmierci Dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do grobu przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

5. Za miejsca grzebalne ziemne oraz za postawienie/wymianę nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat dostępna jest w kancelarii. Opłaty za miejsce na cmentarzu ustalane są w porozumieniu z Radą Parafialną w oparciu o poniesione koszty (rachunki) związane z użytkowaniem wody, wywozem śmieci, serwisem toalet przenośnych (TOI TOI), zatrudnieniem osób utrzymujących porządek na cmentarzu, konserwacją urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, budynku gospodarczego i kaplicy cmentarnej.

6. Prawo do pochowania i do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłat w Kancelarii Parafialnej. Za prawo do grobu pobierane są opłaty przeznaczone na utrzymanie cmentarza zgodnie z art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów głębinowych i murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

7. Opłaty za miejsce na cmentarzu, na pierwsze 20 lat, nie są pobierane w przypadku pochówku w sektorze dziecięcym. Po tym okresie należy wnieść stosowną opłatę celem dalszego dysponowania grobem.

8. Przedłużenie okresu prawa do grobu na kolejne lata (maksymalnie 5 lat) możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty w Kancelarii Parafialnej lub poprzez stronę internetową parafii jednak nie wcześniej niż na rok przed upłynięciem terminu poprzedniej rezerwacji. Ważność opłaty za prawo do grobu związana jest z dniem śmierci danej osoby. Przykład: Osoba zmarła 15 lipca 2000 roku. Termin ważności opłaty wniesionej w dniu załatwiania formalności pogrzebowych mija 15 lipca 2020 roku. Wniesienie opłaty na kolejne np. 5 lat powoduje, że miejsce na cmentarzu opłacone jest do 15 lipca 2025 roku. Po tym dniu Dysponent traci prawo do grobu, chyba że znów zostanie dokonana wpłata przedłużająca czas prawa do grobu.

9. Brak przedłużenia rezerwacji traktuje się jako rezygnację z prawa do grobu.

10. Groby zaniedbane na naszym cmentarzu są likwidowane bezpośrednio po upływie 20 lat od momentu pochówku, zaś w przypadku pozostałych grobów po 2 latach od upłynięcia terminu płatności za miejsce na cmentarzu.

11. Likwidacja grobu obejmuje demontaż wszelkich zabudowań tzn.: nagrobków, krzyży, wszelkiego rodzaju obudów, itp. oraz roślinności posadzonej na tym grobie. Z czynności związanych z likwidacją grobu z nagrobkiem sporządza się protokół.

12. Dysponent grobu przyjmuje do wiadomości, że kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza, jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Dysponent grobu lub firma usług kamieniarskich zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca po wykonywanych pracach.

13. Zabrania się odsprzedawania prawa do grobu osobom trzecim. Prawo do grobu można przekazać nieodpłatnie jedynie w Kancelarii Parafialnej w obecności stron zainteresowanych przekazaniem i przejęciem miejsca.

14. Rezygnację z dalszego prawa do grobu zgłasza się w Kancelarii Parafialnej. Należy złożyć stosowne pismo oraz wnieść opłatę, która przeznaczona jest na fizyczną utylizację nagrobka. Może to uczynić tylko Dysponent grobu.

15. Ekshumacja zwłok może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w obowiązującym ustawowo terminie) oraz za zgodą Zarządcy cmentarza.

 

III. Postanowienia porządkowe

1. Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie:

 • od 1 kwietnia do 11 listopada w godzinach od 7.00 do 20.00,
 • od 12 listopada do 31 marca w godzinach od 8.00 do zapadnięcia zmierzchu.

2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • przebywania dzieci w wieku do lat 12 bez opieki dorosłych,
 • wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 • czerpania wody do celów innych niż obsługa grobu,
 • spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów oraz przyjmowania innych używek,
 • przebywania poza godzinami otwarcia cmentarza,
 • żebractwa,
 • wprowadzania zwierząt,
 • jeżdżenia rowerami.

3. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza, dokonywania następujących czynności:

 • prac kamieniarskich i budowlanych,
 • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem dowozu osób niepełnosprawnych przy okazji uroczystości pogrzebowych) i rowerami,
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
 • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,
 • przenoszenia lub zabierania z cmentarza jakichkolwiek elementów jego wystroju,
 • utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych oraz powodujący znaczne różnice w poziomach grobów z sobą sąsiadujących,
 • samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 • ustawiania ławek i innych elementów ozdobnych w sposób utrudniający poruszanie się między nagrobkami.

4. Zarządca cmentarza, w imieniu swoim lub w przypadku roszczeń osób trzecich, może (po ocenie sytuacji) usunąć zasadzone krzewy lub drzewa (po uzyskaniu zgody odpowiednich organów państwowych, jeśli taka jest wymagana), które przeszkadzają w poruszaniu się między grobami lub w wykopaniu nowego grobu. To samo może uczynić z ustawionymi ławkami. Ze względu na to, że na cmentarzu zabrania się samowolnego sadzenia krzewów lub drzew oraz ustawiania ławek w sposób utrudniający poruszanie się między nagrobkami, ich właściciele nie mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów zasadzenia krzewów lub drzew czy ustawienia ławki.

5. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

6. Zarządca cmentarza nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

7. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, osunięć ziemi, dzikich zwierząt i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub za firmy świadczące usługi na cmentarzu.

 

IV. Zasady wykonywania prac i usług przez podmioty niezależne od Zarządcy cmentarza

1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich, pogrzebowych, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą cmentarza.

2. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane do uzyskania od Zarządcy cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.

3. Wszyscy wykonawcy (tj. firmy zewnętrzne, prowadzące na podstawie właściwych przepisów prawa działalność gospodarczą) mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

4. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

5. Wykonawcy, w celu zachowania porządku i możliwości przejścia między nagrobkami, zobowiązani są do przestrzegania norm rozmiarów stawianego pomnika:

 • Pomnik na grobie, w którym pochowana jest trumna powinien mieć wymiary: około 190 cm długości i 90 cm szerokości.
 • Pomnik na grobie, w którym jest pochowana urna może mieć maksymalne wymiary: 120 cm długości i 100 cm szerokości.

6. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników: firm usług kamieniarskich prowadzących roboty na cmentarzu; zakładów pogrzebowych podczas ceremonii pogrzebowych; innych firm świadczących usługi na cmentarzu.

7. Wykonawca usług kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za ewentualne wyrządzone szkody na cmentarzu oraz zniszczenie czy uszkodzenie innych nagrobków lub infrastruktury cmentarza. Zobowiązany jest, jak każdy, do zachowania porządku. W razie nie zastosowania się do w/w przepisów zostanie obciążony kosztami za wyrządzone szkody.

8. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przy wejściu na cmentarz, na stronie internetowej parafii i wręczany rodzinie przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284) oraz Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 

Regulamin zatwierdziła
Rada Parafialna
14 maja 2014 r.

zaktualizowano
26 stycznia 2022 r.