Narzeczeni chcący zawrzeć Sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim, powinni:

 • Przynajmniej na pół roku przed zgłosić się do kancelarii parafialnej (w godzinach jej urzędowania) OSOBIŚCIE  w celu ustalenia terminu ceremonii ślubnych.

 • Jeżeli ślub ma być zawierany w innej parafii niż parafia zamieszkania jednej ze stron, potrzebna jest ZGODA na ślub zawierany poza parafią własną. Taką zgodę można otrzymać w kancelarii parafialnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Wystarczy zgoda z jednej parafii.

 • Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych oraz konsultacjach poradni życia rodzinnego. Nauki te można odbyć w dowolnej parafii. Potwierdzenie ich ukończenia dostarcza się napóźniej na tydzień przed ślubem. 

 • Na trzy miesiące przed planoowaną datą ślubu, narzeczeni powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO. Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste;

 • Dokumenty konkordatowe (jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy). Ważność tych dokumentów wynosi 6 miesiący. Decyduje data wydania dokumetów, która nie może wygasnąć przed dniem planowanego zawarcia ślubu. Dokumenty te należy pobrać osobiście z USC. W przypadku osób, które zawarły już wcześniej między sobą ślub cywilny, trzeba dostarczyć akt ślubu cywilnego;

 • Aktualne świadectwa chrztu (wydane w celach małżeńskich). Świadectwo takie, wydane w parafii chrztu świętego jest ważne 6 miesięcy. Decyduje data na świadectwie;

 • Na świadectwie chrztu powinna być informacja dotycząca przyjętego sakramentu bierzmowania. Jeżeli nie ma takiej adnotacji, potrzebne jest osobne świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (charakteru dokumentu nie ma pamiątka bierzmowania);

 • Świadectwa ukończenia katechezy na poziomie szkoły ponadpodstawowej (lub świadectwa ukończenia katechizacji).

 • Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych muszą być wygłoszone ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. Czas wygłaszania zapowiedzi wynosi trzy tygodnie. Po tym czasie należy dostarczyć potwierdzenie o wygłoszonych zapowiedziach do parafii ślubu.

 • Narzeczeni są zobowiązani do odbycia 2 spowiedzi przedślubnych.

 • Świadkami ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie, legitymujące się dowodem osobistym (lub paszportem).

 • W dniu zawarcia ślubu narzeczeni i świadkowie ślubu, minimum 15 minut przed godziną ślubu, powinni zgłosić się w zakrystii z dowodami osobistymi, obrączkami i potwierdzeniem spowiedzi przedślubnych narzeczonych.