REGULAMIN

REGULAMIN ZAMAWIANIA INTENCJI, SKŁADANIA OFIAR ONLINE I OPŁATY MIEJSCA NA CMENTARZU

Organizatorem zamawiania intencji mszalnych oraz składania ofiar online poprzez stronę internetową www.parafiahelenka, jest Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła przy ul. H. Jordana 84, Zabrze-Helenka, NIP: 648-11-03-419 , Regon: 040056073 , zwanym w dalszej części Parafią.


§1

Zamówienia intencji, składanie ofiary oraz opłata za miejsce na cmentarzu:

 1. Umowa zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Parafią zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur na stronie tj.: www.parafiahelenka.pl
  1. złożenia przez Zamawiającego zamówienia online poprzez zakładkę: Informacje/Intencje i ofiary online
  2. wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
  3. zaznaczenie przez Zamawiającego wysokości ofiary za zamówioną intencję lub okresu lat za opłatę miejsca na cmentarzu poprzez system www.przelewy24.pl,
  4. otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 2. Dokonanie zamówienia intencji lub opłaty za miejsce na cmentarzu w systemie online oznacza akceptację przez Zamawiającego Regulaminu Parafii.
 3. Do podanej ofiary naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl.
 4. Zamawiający po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej załącznik z intencją/tytułem wpłaty do samodzielnego wydruku.
  Każda wpłata oznaczona jest indywidualnym numerem. Numer generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Zamawiającemu.
  Zamówiona intencja odczytana jest podczas nabożeństwa na wskazaną datę i godzinę.
 5. Po dokonaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych potwierdzeń pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
 6. W systemie zamawiania online można zamówić Mszę świętą z ofiarą, złożyć samą tylko ofiarę nie zamawiając Mszy świętej lub opłacić miejsce na cmentarzu.
 7. Dochody z tzw. ofiar stanowią dochody z niegospodarczej działalności Kościołów. Są one zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra. Zamawianie modlitw w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. System zamawiania intencji online umożliwia jednorazowo zamówienie nie więcej niż jednej intencji na nabożeństwo. W przypadku konieczności zamówienia więcej intencji należy powtórnie przejść cały proces zamawiania.
 9. Zamawianie intencji mszalnych należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed terminem Mszy Świętej, chyba że rezerwacja Mszy Świętej nastąpiła później.
 10. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Zamawiającego nieprawdziwych lub błędnych intencji w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.


§2

Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zamówienia modlitwy, na wskazany adres mailowy: nmpmk_helenka@kuria.gliwice.pl  lub w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia.


§3

 1. Administratorem danych osobowych podawanych prze osoby dokonujące zamówienia modlitwy poprzez stronę internetową www.parafiahelenka.pl - Zamawiający w rozumieniu niniejszego regulaminu, Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła przy ul. Jordana 84, Zabrze-Helenka, NIP: 648-11-03-419 , Regon: 040056073.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z przedstawicielem administratora na adres poczty elektronicznej: nmpmk_helenka@kuria.gliwice.pl .
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy zamawiania modlitwy / wniesienia opłaty za miejsce na cmentarzu i jest niezbędne do jej wykonania. Bez podania danych osobowych zamówienie modlitwy / opłacenie miejsca na cmentarzu nie jest możliwe.
 4. Do zawarcia umowy niezbędne jest podane następujących danych osobowych przez Zamawiającego: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Dane posłużą do ewentualnego kontaktu w razie błędów dokonanych podczas wpisywania intencji.
 5. Podane dane winny być prawdziwe, albowiem podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym może mieć wpływ na prawidłowe wykonanie umowy zamówienia.
 6. Każdej osobie, która podała swoje prawidłowe dane osobowe przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Osoby dokonujące zamówienia modlitwy / złożenia ofiary / opłaty za miejsce na cmentarzu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy zamówienia modlitwy.
 8. Dane Zamawiającego są przechowywane wyłącznie w zabezpieczonych zgodnie z właściwymi przepisami urządzeniach i systemach informatycznych.
 9. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora oraz obsługą płatności elektronicznych.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od ich podania przez Zamawiającego.
 11. Dane osobowe nie będą profilowane.


§4

Postanowienia końcowe:

 1. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zamówienie modlitwy / złożenie ofiary / opłaty za miejsce na cmentarzu przez Zamawiającego. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Wszystkie terminy nabożeństw oraz godzin pracy kancelarii opublikowane zostały na stronie www.parafiahelenka.pl i na bieżąco w cotygodniowych ogłoszeniach parafialnych.
 3. Parafia zastrzega sobie prawo do zmian w nabożeństwach.
 4. Niniejszy Regulamin zamawiania modlitw online dostępny jest na stronie internetowej Parafii oraz w kancelarii parafialnej.